Európske štrukturálne a investičné fondy/granty:

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) sú s rozpočtom 454 miliárd EUR na roky 2014 – 20 hlavným nástrojom investičnej politiky Európskej únie.

Do roku 2023 EŠIF zmobilizujú kritický objem investícií v kľúčových prioritných oblastiach EÚ s cieľom reagovať na potreby reálnej ekonomiky, a to podporou tvorby pracovných miest a návratom európskeho hospodárstva k udržateľnému rastu.

Spoločnosť LOMAREX s.r.o. ma v tejto oblasti bohaté skúsenosti od samotnej prípravy projektov až po samotnú realizáciu diel :

  • štúdia realizovateľnosti
  • zaistenie komunikácie s potrebnými inštitúciami
  • pomoc pri zaistení spolufinancovania Vášho projektu
  • zostavenie partnerstva a základného rozpočtu
  • projektová príprava
  • spracovanie verejnej súťaže v súlade so zákonom
  • realizácia na kľuč

Prax a referencie od úspešného naprojektovania až k získaniu dotácii z fondov EÚ.