V rámci developerskej činnosti realizuje komplexnú škálu činností. Developerská činnosť je obvykle kombinovaná s projektovým financovaním a pozostáva najmä z:

 • vyhľadávanie nehnuteľností
 • pozemkov, jestvujúcich objektov, resp. iných nehnuteľností podľa požiadaviek zadaných partnerom
 • výkup záujmovej nehnuteľnosti
 • priamo pre partnera resp. pre tretí subjekt určený partnerom
 • vypracovanie štúdie pre investičný zámer
 • podľa potreby vypracovanie zastavovacej štúdie zóny (územia) vrátane zapracovania investičného zámeru
 • vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie
 • vypracovanie projektu pre stavebné povolenie
 • vypracovanie realizačného projektu
 • vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby
 • zabezpečenie autorského dozoru
 • inžinierska činnosť
 • odsúhlasenie a schválenie štúdie investičného zámeru
 • odsúhlasenie a schválenie zastavovacej štúdie zóny (územia) EIA
 • zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia
 • zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia
 • výber stavebného dodávateľa
 • realizácia stavby
 • technický dozor stavby
 • kolaudácia stavby

V rámci výkonu developerských činností sú zabezpečované všetky súvisiace právne a ostatné poradenské služby. Developerskú činnosť realizuje spravidla ako generálny dodávateľ na novo založenú projektovú spoločnosť, ktorá je následne i s výsledkami developerskej činnosti prevedená na partnera. Konkrétny model je však vždy dohodnutý s partnerom tak, aby čo najlepšie vyhovoval jeho požiadavkám a rovnako i zaužívaným postupom a štruktúram.